Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Amsterdam Legal Services B.V.

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan Amsterdam Legal Services (KvK 75663880) zijn verstrekt, alsmede aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten, en op rechtsbetrekkingen die hieruit voortvloeien of mee verband houden.
1.2 Amsterdam Legal Services is een advocatenkantoor onder toezicht van de Nederlandse Orde van Advocaten.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn bedongen mede ten behoeve van (rechts)personen die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij werkzaamheden in verband met de aan Amsterdam Legal Services gegeven opdracht, respectievelijk voor wiens handelen of nalaten Amsterdam Legal Services aansprakelijk zou kunnen zijn.
2. De opdracht
2.1. Alle opdrachten worden geacht te zijn verstrekt aan, en worden slechts aanvaard door, de individuele advocaat die de opdracht van zijn cliënt heeft aanvaard. Uitsluitend de advocaat waarmee de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan kan aansprakelijk zijn. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 B.W. uitgesloten.
2.2. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de opdracht of de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen, behalve voor zover volgt uit artikel 1.3.
3. Honorarium en verschotten
3.1. Bij het aangaan van de overeenkomst van opdracht zal de advocaat kenbaar maken welk uurtarief bij de uitvoering van de opdracht zal worden gehanteerd. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, luidt dit tarief exclusief BTW en exclusief eventuele verschotten. Amsterdam Legal Services heeft het recht om jaarlijks het gehanteerde uurtarief aan te passen. In het geval van verhoging zal deze eerst 30 dagen na aanzegging worden toegepast.
4. Kosten en verschotten
4.1. Verschotten zijn kosten die Amsterdam Legal Services ten behoeve van de cliënt voldoet (zoals griffierechten en kosten voor derden, zoals deurwaarders, medisch adviseurs, deskundigen, etc.). Deze verschotten worden tegen kostprijs in rekening gebracht.
4.2. Tijd gemoeid met dienstreizen in het kader van de behandeling van de opdracht zullen tegen het overeengekomen uurtarief in rekening worden gebracht. Daarnaast kunnen reiskosten ter grootte van € 0,19 per gereisde kilometer in rekening worden gebracht.
5. Voorschot
5.1. Amsterdam Legal Services behoudt zich het recht voor om een voorschot te verlangen voordat met de uitvoering van de opdracht wordt gestart, dan wel een tussentijds voorschot te verlangen voordat de uitvoering van de opdracht wordt voortgezet. Een voorschot wordt aan het einde van de opdracht verrekend met de laatste declaratie(s).
6. Betalingen en opschorting
6.1. Het honorarium en de verschotten worden periodiek achteraf gedeclareerd. Tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken, geschiedt betaling van het op de factuur vermelde bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum. Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn is cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en een rente over het factuurbedrag verschuldigd. De te vergoeden rente is gelijk aan de wettelijke handelsrente. Bij niet tijdige betaling is de cliënt bovendien gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden berekend naar het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 250,00.
6.2. De advocaat behoudt zich het recht voor om – na kennisgeving hiervan aan cliënt – de behandeling van het dossier, dan wel de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden op te schorten, te staken of te beëindigen wanneer en zolang de cliënt enige factuur dan wel voorschot van de advocaat niet binnen de hierboven bedoelde betalingstermijn voldoet. Amsterdam Legal Services is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door deze opschorting van werkzaamheden.
7. Aansprakelijkheid
7.1. Amsterdam Legal Services en de hieraan verbonden advocaat hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere aansprakelijkheid van de advocaat voor schade van de cliënt als gevolg van tekortkoming in de uitvoering van de opdracht is beperkt tot het bedrag dat door de betreffende beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens de verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval van toepassing is.
7.2. In het geval dat om welke reden dan ook geen uitkering door een verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot directe schade en tot een bedrag gelijk aan tweemaal het honorarium dat in de betreffende zaak is gedeclareerd in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, met een maximum van € 25.000,-.
7.3. Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding in elk geval indien de advocaat van Amsterdam Legal Services daarvan niet schriftelijk in kennis is gesteld binnen zes maanden nadat cliënt bekend is geworden of in redelijkheid bekend had kunnen zijn met de gebeurtenis waaruit de schade voortvloeit.
8. Inschakeling van derden
8.1. Amsterdam Legal Services is bevoegd om namens de cliënt derden (zoals andere advocaten, deurwaarders, notarissen, medisch adviseurs en andere deskundigen) bij de uitvoering van de opdracht te betrekken, voor zover Amsterdam Legal Services dat voor de uitvoering van de opdracht wenselijk acht.
8.2. Amsterdam Legal Services is niet aansprakelijk voor fouten van deze door haar ingeschakelde derden.
8.3. Alle aan Amsterdam Legal Services verleende opdrachten houden tevens de bevoegdheid in om mede namens cliënt een aansprakelijkheidsbeperking en/of andere bijzondere contractvoorwaarden te aanvaarden, in welk geval Amsterdam Legal Services deze beperking en/of voorwaarden zal mogen tegenwerpen aan cliënt voor zover het de uitvoering van de opdracht door die derde betreft.
9. Archivering
9.1. Het dossier behorend bij de door Amsterdam Legal Services behandelde zaak, wordt nadat de uitvoering van de opdracht is afgerond bewaard, conform wettelijk bepaalde bewaartermijnen, waarna het Amsterdam Legal Services vrij staat om het dossier te vernietigen. Cliënt wordt geadviseerd om belangrijke documenten te bewaren en eerst te vernietigen indien wet- of regelgeving hem daartoe verplicht.
10. Gegevens
10.1. In het kader van de dienstverlening door Amsterdam Legal Services worden door de cliënt mogelijk persoonsgegevens van bij cliënt werkzame personen of derden verstrekt. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kwalificeren in dat geval zowel Amsterdam Legal Services als cliënt als verantwoordelijke in de zin van de AVG. Ter uitvoering van de verplichting ex artikel 26 van de AVG geldt ten aanzien van de dienstverlening door Amsterdam Legal Services het volgende:
• cliënt staat ervoor in en garandeert, indien zij persoonsgegevens aan Amsterdam Legal Services verstrekt, dat deze persoonsgegevens juist zijn;
• cliënt staat ervoor in en garandeert dat zij voldaan heeft aan de informatieplicht richting haar medewerkers en andere binnen haar organisatie werkzame personen, een en ander zoals bedoeld in artikel 13 AVG;
• vanwege het op Amsterdam Legal Services rustende beroepsgeheim is zij wettelijk niet gehouden informatie aan betrokkenen in de zin van de AVG te verschaffen omtrent verwerking door haar van de persoonsgegevens die zij van cliënt ontvangt;
• het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van Amsterdam Legal Services en cliënt om zorg te dragen voor een beveiligde manier van verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld door encryptie of wachtwoordbeveiliging, alsook dat met eventueel door hen ingeschakelde verwerkers een afdoende verwerkersovereenkomst is afgesloten en dat deze verwerkers vooraf adequaat zijn gescreend;
• het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van Amsterdam Legal Services en cliënt om zorg te dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen en aan te kunnen tonen dat de verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de AVG.
10.2. Partijen stemmen in een voorkomend geval waarin een betrokkene in de zin van de AVG zich bij Amsterdam Legal Services meldt om een recht uit de AVG te gelde te maken, onderling af of en in hoeverre dit recht dient te worden gehonoreerd, alsmede wie de meest gerede partij is om hierop te reageren.
11. Klachtregeling
11.1. Amsterdam Legal Services hanteert een klachtregeling. Informatie over de klachtregeling is beschikbaar op www.amsterdamlegalservices.com. Op verzoek wordt een exemplaar van de regeling verstrekt per email. In de regeling is opgenomen hoe een klacht kan worden ingediend.
12. Toepasselijk recht en bevoegdheid rechter
12.1. Op de rechtsverhouding tussen Amsterdam Legal Services en cliënt is Nederlands recht van toepassing.
12.2. In het geval dat een klacht niet intern opgelost kan worden is cliënt bevoegd om het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend. Zie: www.degeschillencommissie.nl.
12.3. In alle overige gevallen is de rechter in het arrondissement Amsterdam bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen Amsterdam Legal Services en de cliënt.