Disclaimer

Disclaimer Amsterdam Legal Services B.V.

Copyright
De website www.amsterdamlegalservices.com en de inhoud daarvan, inclusief de afbeeldingen, teksten, geluiden, gegevens en programmatuur, zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amsterdam Legal Services.

Merken
Alle merken op deze site zijn – tenzij anders aangegeven – eigendom van Amsterdam Legal Services. Dit geldt ten aanzien van woord, beeld, en/of verpakkingsvorm. Zonder schriftelijke toestemming van Amsterdam Legal Services is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid
De inhoud van deze site is door Amsterdam Legal Services met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Amsterdam Legal Services kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn. De websites van derden waarnaar op deze website eventuele hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Amsterdam Legal Services gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden.
Amsterdam Legal Services aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites. 
De gegevens over Amsterdam Legal Services op deze website, zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie over Amsterdam Legal Services te verstrekken. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Amsterdam Legal Services niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Amsterdam Legal Services aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Dit geldt tevens voor eventuele ter beschikking gestelde programmatuur en (on)bereikbaarheid van de site.

Frames
Het framen van deze website is niet toegestaan.

Wijzigingen Disclaimer

Amsterdam Legal Services behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

REFERENTIES

Over de samenwerking met Marit Wisselink

[testimonial_view id=”1″]